Privacy Policy

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej i naszego sklepu internetowego prowadzonego pod adresem adudojc.pl w celu zakupu produktów oferowanych przez A.DUDOJĆ - Aleksandra Dudojć , a także rejestracji konta w serwisie internetowym pod adresem www.adudojc.shop.pl do subskrypcji newslettera i kontaktowania się z nami przez dostępny na stronie formularz kontaktowy, uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I. Podmiot przetwarzający dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest A.DUDOJĆ - Aleksandra Dudojć z siedzibą w Kraków, ul. Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEiDG o numerze REGON 321243599, o numerze NIP 6692458154 (dalej również jako Administrator)..

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:

pod adresem e-mail: biuro@adudojc.pl
pod nr telefonów: + 48 667 768 047

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

II. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu
Administrator pozyskuje i przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorstwa wraz z oznaczeniem jej formy prawnej, adres zamieszkania lub adres dostawy, numer NIP, numer REGON, adres email, hasło do konta utworzonego w systemie internetowym, numer telefonu, dane dotyczące transakcji (zakupione produkty, czas złożenia zamówienia, uwagi specjalne klienta), adres IP, dane zebrane poprzez pliki cookies, treść informacji przekazywanych poprzez formularz kontaktowy, treść zgód udzielonych podczas korzystania ze strony internetowej www.rosalicompany.pl, dane związane ze złożonym zapytaniem (w tym dane dotyczące wniosku, skargi, zapytania itp.). Podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości sprzedaży towaru. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

III. Cel i czas przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe do następujących celów:
1. realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) obejmującego:
a) zabezpieczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży,
b) obsługa informatyczna,
c) kontakt z Klientem – udzielenie odpowiedzi na skargi, prośby, zapytania,
d) statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu WWW,
3. wywiązania się z obowiązków prawnych Administratora nałożonych na niego w zakresie przepisów podatkowych, rachunkowych, księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. świadczenia usług drogą elektroniczną (założenie konta w serwisie, odzyskiwanie hasła, kontakt przez formularz kontaktowy) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
5. w celach marketingowych – w przypadku udzielenia zgody Administrator rozsyła newsletter zawierający aktualną ofertę handlową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przesyłanie newslettera może być w każdym czasie wycofana, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania z okres sprzed wycofania zgody.
6. zawieranie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
7. nawiązania i utrzymania relacji gospodarczych z kontrahentami, w tym odbiorcami usług, dostawcami itp. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
8. zawarcia i wykonania innych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
9. prowadzenie marketingu własnych usług i towarów np. przedstawienie oferty handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane są:
1. w przypadku realizacji sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub innej - przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń Administratora wynikających z tej umowy, jednak nie dłużej niż przez 4 lata od wykonania umowy sprzedaży.
2. w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną – korzystania z konta Klienta - do czasu usunięcia konta,
3. w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie newslettera - do czasu cofnięcia zgody (wypisania się z newslettera),
4. w przypadku przetwarzania danych w związku z kontaktem z Klientem – przez czas odpowiedzi na zapytanie Klienta, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia skargi, zapytania, prośby,
5. w przypadku przetwarzania danych w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Administratora nałożonych na niego w zakresie przepisów podatkowych, rachunkowych, księgowych – przez czas przechowywania dokumentacji podatkowej, księgowej oraz rachunkowej, nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku,
6. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu WWW – przez czas przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta,
7. w przypadku przetwarzania dla celu nawiązania i utrzymania relacji gospodarczych z kontrahentami – przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, nie dłużej niż 3 lata od jej zakończenia,
8. w przypadku przetwarzania danych dla celu prowadzenia marketingu własnych usług i towarów – przez czas ważności oferty.

IV. Kategorie odbiorców danych osobowych
W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podwykonawców, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. bankom i innym podmiotom obsługującym płatności, Komentarz [K1]: Wszelkie Państwa roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Dlatego też wskazany dla Państwa okres, który rekomendujemy jest całkowicie wystarczający, a przede wszystkim zgodny z zasadą celowości i minimalizacji uregulowanej przez RODO.
2. kurierom i operatorom pocztowym,
3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingowe,
4. podmiotom świadczącym obsługę IT,
5. podmiotom obsługi prawnej,
6. podmiotom obsługi w zakresie windykacji należności,
7. podmiotom świadczącym usługi audytowe, finansowe, księgowe, rachunkowe,
8. współpracownikom – podwykonawcom Administratora.

V. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Administrator w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane obejmujących:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora.

VI. Klauzula bezpieczeństwa
W związku z powyższym, Administrator informuje, że w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, Administrator podejmuje wszelkie środki i kompleksowe działania o charakterze zarówno technicznym, jak i fizycznym oraz organizacyjnym, w celu zapobieżenia celowemu i przypadkowemu nieuprawnionemu ujawnieniu danych osobowych, doprowadzeniu do ich utraty lub zmiany, a także ochrony danych przed ich zniszczeniem, wykorzystaniem lub dostępem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest A.DUDOJĆ - Aleksandra Dudojć z siedzibą w Kraków 31-010, ul. Rynek Główny 34/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru CEiDG. Dane osobowe znajdujące się w korespondencjach, zapytaniach są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w celu dla którego zostały przez Panią/Pana udostępnione, jak i dla celów prowadzenia niniejszej korespondencji tematycznej. Pozostałe dane dotyczące Administratora i przetwarzania danych osobowych, dostępne są pod linkiem: http://www.adudojc.pl/privacy-policy .